Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA MSS

Stečeni stručni naziv po diplomiranju:

Strukovni master inženjer unutrašnje arhitekture

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za profesiju Strukovnog master inženjera unutrašnje arhitekture, u skladu sa potrebama društva, trenutnim  i budućim potrebama tržišta rada na području Republike Srbije i inostranstva.

Ovaj studijski program edukuje stručnjake koji će posedovati posebne kompetencije i produbljena stručna znanja za rad na poslovima unutrašnje arhitekture, za rešavanje posebnih problema iz prakse, odgovorno vođenje projektovanja, izvođenja, opremanja, organizacije, tehnologije, nadzora, održavanja, inspekcijskih poslova i drugih poslova iz oblasti unutrašnje arhitekture.

Ovaj studijski program ima direktnu društvenu svrhu da obrazuju kadrove za značajnu privrednu granu planiranja, građenja i uređenja prostora, čija je uloga u ukupnom razvoju društva od presudne važnosti. U Srbiji je u toku projektovanje i realizacija više velikih projekata izgradnje stambenih, poslovnih, turističkih i drugih kompleksa i centara, a u narednom periodu očekuje se dalje intenziviranje aktivnosti u ovoj oblasti. Iz tog razloga, evidentna je potreba za strukovnim master inženjerima  unutrašnje arhitekture, koji treba da se uključe u rad u ovoj privrednoj grani, a time i za njihovim adekvatnim obrazovanjem.

Program obezbeđuje širok spektar kompetencija u domenu planiranja, projektovanja, izvođenja, opremanja i održavanja u toku eksploatacije svih vrsta modernih i stilskih, stambenih i javnih enterijera različitih namena kroz produbljivanje znanja u sledećim oblastima: enterijeri stambenih i društvenih zgrade, ergonomija prostora i opreme, estetska vrednost prostora i savremene umetničke prakse, zaštita i revitalizacija graditeljskog nasleđa, energetski samoodržive zgrade, konstruktivni sistemi u savremenoj gradnji, kao i u oblastima zaštite građevinskih objekata i prostora od požara, bezbednosti u izgradnji i korišćenju građevinskih objekata i prostora, upravljanju održivim razvojem, uz znanja u oblastima informatičkih metoda istraživačkog rada i poslovnog engleskog jezika.

ASSZS Odsek Užice je definisala osnovne zadatke i ciljeve radi obrazovanja visoko kompetentnih kadrova. Svrha studijskog programa MSS Unutrašnja arhitektura je potpuno u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima ASSZS.

Upoređivanjem drugih akreditovanih studijskih programa u zemlji i inostranstvu koji se bave oblašću unutrašnje arhitekture sagledane su potrebe za osnivanjem MSS Unutrašnja arhitektura u kojem  ASSZS Odsek Užice koja realizuje ovaj program nalazi svoj interes, doprinosi razvoju visokog obrazovanja unutar regiona, i razvija saradnju sa privredom i privrednim subjektima Republike Srbije.

Realizacijom ovako koncipiranog studijskog programa školuju se strukovni master inženjeri unutrašnje arhitekture koji poseduju kompetentnost kako u našoj zemlji, tako i u evropskim i svetskim okvirima, za uključivanje u praksu privrednih subjekata, kao i osposobljenost za primenu znanja i veština pri rešavanju složenih problema koji se javljaju u praksi iz oblasti unutrašnje arhitekture.

Svrha studijskog programa je Usklađena sa Zakonom o Naconalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, tako da Strukovni master inženjer unutrašnje arhitekture poseduje visoko specijalizovana stručna znanja iz oblasti unutrašnje arhitekture i srodnih oblasti, koja se odnose na teorije, principe i procese, uključujući  vrednovanje, kritičko razumevanje i primenu u oblasti  rada. Takođe on poseduje veštine da rešava složene probleme na inovativan način koji doprinosi razvoju u oblasti učenja i rada. Sposoban je da upravlja i vodi složenu komunikaciju, interakciju i saradnju sa drugima iz različitih društvenih grupa, kao i da primenjuje složene metode, instrumente i uređaje relevantne za oblast učenja i rada. Strukovni master inženjer unutrašnje arhitekture stiče sposobnosti i stavove da deluje preduzetnički i preuzima rukovodeće poslove, samostalno i sa punom odgovornošću vodi najsloženije projekte, planira i realizuje primenjena istraživanja, kao i da kontroliše rad i vrednuje rezultate drugih radi unapređivanja postojeće prakse.

Ciljevi studijskog programa

Studijski program Master strukovnih studija Unutrašnja arhitektura ima jasno definisane ciljeve čiji je konačni ishod obrazovanje master strukovnih inženjera unutrašnje arhitekture, koji će posedovati visoko specijalizovana stručna znanja za rešavanje složenih problema iz prakse unutrašnje arhitekture i biti osposobljeni za rad na odgovornim poslovima (odgovorno vođenje planiranja, projektovanja, izvođenja, opremanja, organizacije, tehnologije, nadzora, inspekcijskih poslova, održavanja tokom eksploatacije i drugih poslova iz oblasti unutrašnje arhitekture).

Ciljevi ovog studijskog programa su zasnovani na bazi iskustava, savremenih inovacija i visoko specijalizovanih stručnih znanja u oblasti unutrašnje arhitekture, koja se izučavaju na sličnim visokoobrazovnim institucijama u zemlji i svetu.

Osnovni cilj Master strukovnih studija Unutrašnja arhitektura jeste sticanje produbljenih i visoko specijalizovanih stručnih znanja i kompetencija i sticanje veština u skladu sa savremenim naučnim i stručnim dostignućima u oblasti arhitekture:

 • Osposobljavanje studenata za uključivanje u rad na projektima iz oblasti unutrašnje arhitekture;
 • Sticanje stručnih znanja iz teorije i prakse unutrašnje arhitekture, koja se odnose na teorije, principe i procese, kao i stručnih znanja i veština potrebnih za rad u praksi;
 • Osposobljavanje za celovito razmatranje i rešavanje složenih problema na inovativan način, sposobnost kritičkog mišljenja i razumevanja, kao i primenu rešenja koja doprinose razvoju procesa rada;
 • Ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za uspešno obavljanje poslova iz oblasti unutrašnje arhitekture;
 • Sticanje visoko specijalizovanih stručnih znanja i kompetencija posebno iz onih oblasti koje se odnose na :
 • Enterijer stambenih i društvenih zgrada;
 • Ergonomiju prostora i opreme i dizajn nameštaja;
 • Savremene umetničke prakse i estetsku vrednost prostora;
 • Zaštitu i revitalizaciju graditeljskog nasleđa;
 • Zaštitu građevinskih objekata od požara kao i bezbednost u izgradnji i korišćenju građevinskih objekata i prostora;
 • Upravljanje održivim razvojem i projektovanje energetski samoodrživih zgrada
 • Informatičku metodologiju istraživačkog rada
 • Razvijanje kreativnih sposobnosti, sposobnosti profesionalnog komuniciranja, kao i komuniciranja sa članovima interdisciplinarnih timova;
 • Osposobljenost za obavljanje profesionalnih zadataka i rešavanje stručnih problema poštujući etičke norme;
 • Pripremljenost za nastavak stručnog usavršavanja;
 • Sticanje odgovarajućih znanja koja će omogućiti mobilnost studenata u nacionalnom i međunarodnom miljeu.

Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • sposobnost analize i sinteze i predviđanja rešenja i posledica,
 • sposobnost planiranja i organizovanja,
 • sposobnost kreativnog rešavanja problema,
 • sposobnost primene znanja u praksi,
 • sposobnost samostalnog i timskog rada, veštine upravljanja,
 • sposobnost fleksibilnog prilagođavanja novim situacijama,
 • sposobnost efektivne komunikacije na nacionalnom i međunarodnom nivou,
 • sposobnost sistemskog pristupa u upravljanju rizicima,
 • ovladavanje metodama, postupcima i procesima istraživanja,
 • razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa,
 • razvoj komunikacionih sposobnosti i spretnosti, kao i saradnje sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem,
 • profesionalne etičnosti

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • temeljno poznavanje, razumevanje i sposobnost planiranja, projektovanja, izvođenja, opremanja i održavanja enterijera stambenih i društvenih zgrada različite namene i složenosti kao i zgrada iz domena zaštite i revitalizacije graditeljskog nasleđa;
 • sposobnost artikulacije likovnih ideja i sadržaja i njihove realizacije u materijalu kao i razumevanje likovne umetnosti u funkciji kvaliteta arhitektonskog rešenja prostora;
 • sposobnost estetske valorizacije i prepoznavanja objektivnih umetničkih vrednosti prostora;
 • temeljno poznavanje, razumevanje i sposobnost ekonomičnog korišćenja prirodnih resursa, u skladu sa principima održivog razvoja kao i razumevanje svrhe i smisla ostvarivanja ekološki odgovornog projekta energetski samoodrživih zgrada i zaštite, rehabilitacije i unapređenja okruženja;

Ishodi učenja se opisuju prema deskriptorima ishoda učenja nacionalnog okvira Kvalifikacija.

Svršeni student MSS Unutrašnja arhitektura poseduje visoko specijalizovana stručna znanja iz oblasti unutrašnje arhitekture, koja se odnose na teorije, principe i procese, uključujući vrednovanje, kritičko razumevanje i primenu u oblasti  rada, kao i veštine da rešava složene probleme na kreativan način koji doprinosi razvoju u oblasti  rada; osposobljen je da upravlja i vodi složenu  komunikaciju, interakciju i saradnju sa drugima iz različitih društvenih grupa kao i da primenjuje složene metode, relevantne za oblast rada. Strukovni master inženjer Unutrašnje arhitekture stiče sposobnosti i stavove da deluje preduzetnički i preuzima rukovodeće poslove; da samostalno i sa punom odgovornošću realizuje najsloženije projekte; da planira i realizuje primenjena istraživanja; da kontroliše rad i vrednuje rezultate drugih radi unapređenja struke; da primeni stečena znanja u rešavanju problema i projekata u novom ili nepoznatom okruženju u širim ili multidisciplinarnim oblastima unutar tehničko-tehnološkog polja; da na jasan i nedvosmislen način prenese znanje i način zaključivanja stručnoj javnosti. Svršeni student Master strukovnih studija Unutrašnja arhitektura stiče posebne kompetencije i produbljena stručna znanja za rad na poslovima unutrašnje arhitekture, za rešavanje posebnih problema iz prakse, odgovorno vođenje planiranja, projektovanja, izvođenja, opremanja, organizacije, tehnologije, nadzora, inspekcijskih poslova, održavanja tokom eksploatacije i drugih poslova iz oblasti unutrašnje arhitekture.