Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Stečeni stručni naziv po diplomiranju: 

Strukovni master inženjer zaštite na radu

Svrha studijskog programa master strukovnih studija Bezbednost i zdravlje na radu u skladu je sa potrebama društva. Studijski program je koncipiran tako da obezbeđuje sticanje kompetencija i razvoj veština iz Inženjerstva zaštite na radu. Imajući u vidu socijalni, ekonomski i širi društveni značaj bezbednosti i zdravlja na radnom mestu, stručnjaci ovog profila imaju društveno opravdane i upotrebljive kompetencije. Po završetku ovog studijskog programa stečeno znanje treba da omogući studentima razumevanje procesa i problema u radnoj sredini, evidentiranje, analizu i tumačenje podataka o stanju radne sredine, kompetencije da samostalno i timski sprovode istraživanja, obrade rezultate istraživanja, definišu i sprovedu preventivne bezbednosne mere u cilju zaštite na radu.

Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija – Odsek Užice, definisala je kao osnovne zadatke i ciljeve obrazovanje visoko kompetentnih kadrova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa vizijom, misijom, politikom i strategijom kvaliteta, a sadržaj studijskog programa MSS BZR u potpunosti se podudara sa osnovnim zadacima i ciljevima ustanove.

Svrha studijskog programa MSS BZR u Odseku Užice, je obrazovanje studenata za profesiju strukovnog master inženjera zaštite na radu i u skladu je sa potrebama i razvojnom koncepcijom privrede i društva radi rešavanja kompleksnih problema u radnoj sredini. Ima jasno definisanu svrhu i ulogu u obrazovnom sistemu dostupnu široj javnosti.

Obavezni predmeti na ovom nivou studija omogućavaju studentima ovladavanje specifičnim teorijskim znanjima i aplikativnim veštinama u oblasti zaštite na radu, razvoj kritičkog mišljenja, sposobnosti za timski rad i kooperativnost. Raznovrsnost izbornih predmeta podstiču samostalnost i kreativnost u kreiranju studija, kao i inovativne i multidisciplinarne pristupe bezbednosti i zaštiti zdravlja na radnom mestu. Poseban akcenat je na sticanju praktično primenljivih znanja, veština i iskustava kroz obavljanje stručne prakse i izradu završnog master rada, uz mentorski nadzor. U uslovima brzog tehnološkog razvoja koji donosi boljitak, ali i nove potencijalne opasnosti i rizike (tehnološke, profesionalne, ekološke), studijski program je tako organizovan da može lako da odgovori na eventualne razvojne fluktuacije, promene u zahtevima društva i slično. Na ovako koncipiranom studijskom programu školuju se kadrovi koji poseduju znanja, kompetencije i veštine u evropskim i svetskim okvirima, koji mogu da prepoznaju i predlože načine rešavanja potencijalnih opasnosti i rizika u radnoj sredini i obezbede kvalitetnije uslove rada, što čini ovaj program društveno opravdanim.

Osnovni cilj studijskog programa je podizanje kompetencija, znanja i veština iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, razvoj kreativnih sposobnosti razmatranja problema i sposobnosti samostalnog kritičkog mišljenja i osposobljavanje studenata za primenu naučnih i stručnih znanja pri rešavanju problema u radnoj sredini i preduzimanju mera za smanjenje i upravljanje rizikom u radnoj sredini.

Posebni ciljevi studijskog programa su sticanje znanja i veština:

 • za analizu i procenu profesionalnog rizika;
 • za razvoj sistema zaštite na radu u tehnološkim procesima;
 • za kontrolu buke i vibracija u radnoj sredini;
 • za procenu uticaja elektromagnetnog zračenja na čoveka i primenu mera zaštite;
 • za primenu praktičnih ergonomskih rešenja;
 • za upravljanje projektima;
 • za upravljanja opasnim materijama i otpadom;
 • za zaštitu objekata od požara;
 • za primenu informacionih sistema u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • za zaštitu zdravlja na radnom mestu i razumevanje uticaja uslova rada i radne sredina na zdravlje zaposlenih;
 • za kritičko sagledavanje aktuelnih problema bezbednosti i zdravlja na radu, timski rad i permanentno obrazovanje u oblasti zaštite na radu.

 

Ciljevi studijskog programa master strukovnih studija Bezbednost i zdrvlje na radu proističu iz osnovnih zadataka i ciljeva Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija, kao visokoškolske ustanove i svrhe studijskog programa.

 

Ciljevi realizacije studijskog programa MSS Bezbednost i zdravlje na radu su jasno i nedvosmisleno formulisani u opštim aktima Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija u kojima se utvrđuje dugoročna orjentacija i unutrašnja organizacija Akademije (Statut, Politika kvaliteta Akademije, Strategija obezbeđenja kvaliteta, Subjekti i mere u obezbeđenju kvaliteta)

 

Ciljevi studijskog programa MSS Bezbednost i zdravlje na radu su zasnovani na dugoročnoj orijentaciji Akademije za obrazovanje u cilju zadovoljavanja privrednih i društvenih potreba za specifičnim inženjerskim poslovima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu koje će, student završetkom studija, biti u mogućnosti da obavlja.

Savladavanjem studijskog programa master strukovnih studija Bezbednost i zdravlje na radu studenti postižu kompetencije, znanja i veštine iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i primene naučnih i stručnih dostignuća iz oblasti inženjerstva i upravljanja zaštitom radne sredine, čiji je konačni ishod obrazovanje “Strukovnog master inženjera zaštite na radu.“

 

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 • uočavanje i analizu problema u radnoj sredini i predviđanje rešenja i posledica;
 • ovladavanje postupcima, procesima i metodama identifikacije, za smanjenje i upravljanje profesionalnim rizikom u radnoj sredini;
 • praćenje razvoja tehnologije i unapređivanje svojih znanja;
 • razvoj sposobnosti i veština komunikacija sa neposrednim i širim okruženjem;
 • rad u multidisciplinarnom timu;
 • razvoj profesionalne etike i stručne odgovornosti.

 

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 • procenu profesionalnog rizika;
 • upravljanje raspoloživim resursima u sistemu bezbednosti i zaštite zdravlja;
 • izradu izveštaja o stanju bezbednosti i zaštite zdravlja;
 • izradu planova i tehničke dokumentacije zaštite na radu;
 • izradu normativnih akata iz oblasti zaštite na radu;
 • nadzor u oblasti bezbednosti i zaštite zdravlja;
 • obrazovanje i upravljanje znanjem iz oblasti zaštite na radu;
 • obučavanje, profesionalnu selekciju i razvoj veština za bezbedan rad;
 • uspostavljanje i razvoj integrisanog sistema menadžmenta;
 • razvoj metodologije, metoda i procedura za upravljanje sistemom bezbednosti;
 • organizovanje i rukovođenje sistemom zaštite;
 • razvoj metoda koji integrišu performanse bezbednosti u ciljeve menadžmenta i produktivnost organizacije;
 • primenu informacionih tehnologija u inženjerstvu zaštite na radu.

 

Ishodi učenja MSS Bezbednost i zdravlje na radu su opisani deskriptorima ishoda učenja Nacionalnog okvir kvalifikacija Srbije utvrđenih za master strukovne studije:

 • Znanja: Poseduje visoko specijalizovana stručna znanja koja se odnose na teorije, principe i procese, uz sposobnost vrednovanja, kritičkog razumevanjai primenu u oblasti učenja i/ili rada.
 • Veštine: Rešava složene probleme na inovativan način koji doprinosi razvoju oblasti učenja i/ili rada. Upravlja i vodi složenu komunikaciju, interakciju i saradnju sa drugima iz različitih društvenih grupa. Primenjuje složene metode, instrumente i uređaje relevantne za oblast učenja i/ili rada.

Sposobnosti i stavovi: Deluje preduzetnički i preuzima rukovodeće poslove. Samostalno i sa punom odgovornošću vodi najsloženije projekte. Planira i realizuje naučna i/ili primenjena istraživanja. Kontroliše rad i vrednuje rezultate drugih radi unapređivanja postojeće prakse.