Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

Stečeni stručni naziv po diplomiranju:

Strukovni inženjer građevinarstva

Licence

Dana 02. jula 2012. godine Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja dalo je saglasnost na vrste licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije (www.ingkomora.org.rs).

Izvod iz teksta Odluke o vrstama licenci za inženjera građevine koje izdaje Inženjerska komora Srbije

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za profesiju strukovnog inženjera građevinarstva u skladu sa potrebama društva. Studijski program Građevinsko inženjerstvo-opšti smer je koncipiran tako da obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne.

VPTŠ strukovnih studija je definisala osnovne zadatke i ciljeve radi obrazovanja visokokompetentnih kadrova iz tehničko-tehnološkog polja i oblasti građevinarstva. Svrha studijskog programa Građevinsko inženjerstvo-opšti smer je potpuno u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima VPTŠ strukovnih studija Užice.

Ovaj studijski program ima direktnu društvenu svrhu da obrazuju kadrove za istoimenu veliku privrednu granu, čija je uloga u ukupnom razvoju društva od presudne važnosti. U Srbiji je u toku projektovanje i realizacija više velikih infrastrukturnih projekata, a u narednom periodu očekuje se dalje intenziviranje aktivnosti u ovoj oblasti. Iz tog razloga, evidentna je potreba za kvalifikovanim građevinskim inženjerima koji treba da se uključe u rad u ovoj privrednoj grani, a time i za njihovim adekvatnim obrazovanjem.

Program osnovnih strukovnih studija, pre svega je usmeren ka sticanju znanja iz fundamentalnih nauka vezanih za građevinsku struku, ne zanemarujući pri tome stručna znanja neophodna za svakodnevni inženjerski posao. Za studente kojima će ovaj stepen obrazovanja biti i završni, program obezbeđuje široku lepezu kompetencija u domenu izvođenja različitih vrsta građevinskih objekata koji su po karakteru standardni, ili manjeg kapaciteta. Studenti koji se odluče za nastavak osnovnih strukovnih studija na višim nivoima dobijaju ovim programom dovoljno čvrstu osnovu za uspešno praćenje složenijih disciplina na naprednim studijskim programima.Realizacijom ovako koncipiranog studijskog programa se školuju strukovni inženjeri građevinarstva koji poseduju kompetentnost u evropskim i svetskim okvirima.

Studijski program OSS Građevinsko inženjerstvo opšti smer, Visoke poslovno tehničke škole, prošao je razvojni put koji, podrazumeva stalno prilagođavanje, osavremenjavanje i napredovanje. Respektan je podatak da Užice, u zapadnoj Srbiji, već 30 godina predstavlja centar obrazovanja kadrova u građevinarstvu. Zbog intenzivne aktivnosti na području planiranja, projektovanja i građenja (saobraćajnica, infrastrukturnih objekata, stambenih objekata i sl. ) velika je potreba za kadrovima građevinske struke. Podaci pokazuju da na zavodima za zapošljavanje nema nezaposlenih građevinskih inženjera.

U izradi studijskog programa OSS Građevinsko inženjerstvo-opšti smer, Visoka poslovno-tehnička škola se rukovodila dosadašnjim iskustvima u obrazovanju građevinskih kadrova. Uzete su u obzir potrebe tržišta rada i procene o zahtevima koje će, radi integracije Srbije u evropski prostor znanja i rada, biti postavljene pred buduće studente, školu i njene zaposlene, te stručnjake građevinske struke.

Osnovne oblasti koje se izučavaju u okviru studijskog programa su:

 • matematika, fizika i nacrtna geometrija
 • građevinski materijali
 • zgradarstvo, završni radovi i instalacije
 • saobraćajnice i hidrotehnika
 • mehanika i statika konstrukcija
 • betonske konstrukcije i mostovi
 • konstruktivni sistemi, adaptacije, dogradnje i sanacije objekata
 • metalne, drvene i zidane konstrukcije
 • mehanika tla i fundiranje
 • primena računara u građevinarstvu, tehnike vizuelne prezentacije
 • organizacija građenja i upravljanje projektima, tehnologija građenja

Obrazovanje se izvodi u formi teorijske nastave, praktičnih vežbi i stručne prakse. Planovi i programi su prilagođeni trogodišnjim studijama sa jednosemestralnim ispitima. Pored opštih predmeta koji daju fundamentalna znanja, studenti stiču stručna znanja koja im daju široko inženjersko obrazovanje. Stručni predmeti su iz oblasti građevinskih materijala, geodezije, statike konstrukcija, mehanike tla i fundiranja, arhitektonskih znanja (zgradarstva, završnih radova i instalacija), konstrukterskih znanja (betonske, drvene i metalne konstrukcije, saobraćajnice, hidrotehnika…). Značajne su i oblasti tehnologije građenja i organizacije građenja sa građevinskom mehanizacijom. Veliki broj izbornih predmeta koje student bira prema afinitetu, daju još šire stručno obrazovanje (iz oblasti projektovanja objekata, zidanih i drvenih konstrukcija, mostova, primene računara, stranog jezika, zaštite na radu, zaštite životne sredine,), pa se ovim upotpunjuje profil građevinskog inžinjera opšteg smera.

Pored posebnog predmeta osnovi informatike i primene računara u građevinarstvu iz oblasti informatike i primene programskih paketa, stručni predmeti se sve više usmeravaju na rad na računaru u cilju osposobljavanja studenata da se odmah po završetku studija uključe u neposrednu proizvodnju.

Posebno treba naglasiti zastupljenost stručne prakse, zbog važnosti predmeta za praktični deo obrazovanja i lakše uključivanje u proces proizvodnje. Savlađivanjem predmeta nastavnog plana i programa (predavanja, vežbe, rad u laboratorijama), izradom elaborata, uspešno obavljenom stručnom praksom i odbranom završnog rada, strukovni inženjeri građevinarstva su osposobljeni za uspešno delovanje u svojoj struci u privredi i drugim delatnostima. Studije na ovom studijskom programu omogućavaju budućim stručnjacima brzo uključivanje u rešavanje mnogih problema vezanih za gradnju objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje. Isto tako, omogućavaju i saradnju i rešavanju problema u projektovanju raznih građevinskih objekata. Takođe, daju se određena znanja iz ekologije i zaštite na radu, koji su neraskidivi deo svakog proizvodnog procesa. Nastavni program se realizuje u sopstvenim amfiteatrima, učionicama, laboratorijama i u preduzećima iz Užica i Zlatiborskog okruga. Studije se završavaju izradom i odbranom završnog rada , nakon čega diplomirani studenti stiču zvanje strukovni inženjer građevinarstva.

Ciljevi studijskog programa

Cilj studijskog programa je postizanje kompetencija stručnih znanja i stručnih veština iz oblasti Građevinarstva.

Studijski program Građevinsko inženjerstvo – opšti smer, uspostavljen je sa sledećim ciljevima:

 • osposobljavanje studenata za primenu potrebnih znanja iz fundamentalnih naučnih disciplina (matematika, fizika, mehanika, itd)
 • postizanje stručnih kompetencija studenata iz različitih oblasti građevinarstva kroz stručne i stručno-aplikativne predmete
 • razvoj kreativnih sposobnosti studenata za razmatranje inženjerskih problema i sposobnosti njihovog kritičkog mišljenja
 • razvijanje sposobnosti za timski rad
 • razvijanje profesionalne etike
 • razvijanje sposobnosti za javno prezentovanje rezultata rada
 • osposobljavanje za upotrebu uobičajenih računarskih alata za izradu dokumenata, prezentacija, sprovođenje proračuna i simulacija
 • osposobljavanje za nastavak obrazovanja na višim nivoima

Cilj studijskog programa je da se obrazuju stručnjaci koji poseduju dovoljno potrebnog znanja iz građevinske struke koje će im omogućiti, da se po završetku ovih studija što brže uključe u proces rada. Takođe, pruža im se mogućnost daljeg usavršavanja kroz specijalističke strukovne studije, ili sličnih programa na drugim građevinskim fakultetima u Srbiji, a i šire.

Tokom školovanja student stiče visokostručna znanja iz oblasti građevinskih materijala, tehnologije građenja, organizacije građenja, nadzora, građevinske regulative, razrade tehničke dokumentacije objekata visokogradnje i niskogradnje, izrade statičkih proračuna, postupcima dimenzionisanja građevinskih konstrukcija od betona, metala i drveta koje moraju zadovoljiti uslove sigurnosti, upotrebljivosti i ekonomičnosti, i smanjiti negativne uticaja na čovekovu okolinu, iz oblasti projektovanja konstrukcija manje složenih objekata. Student razvija znanja i svest o različitim opasnostima po ljude i opremu koje uzrokuju procesi u građevinskom inženjerstvu, kao i o inženjerskim, tehnološkim, organizacionim i drugim merama kojima se obezbeđuje bezbedan rad na građevinskim objektima, postrojenjima i uređajima u radnim uslovima.

Savladavanjem studijskog programa, studenti se upoznaju sa svim aktivnostima na projektovanju i izvođenju objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje, pa u potpunosti opravdavaju svoju osnovnu delatnost strukovnog unženjera građevinarstva. Inoviranjem studijskog programa u oblasti konstrukcija, primene računara i ekološkog inženjerstva, u oblasti menadžmenta i tehnologije građenja, VPTŠ se prilagođava novim vremenima u naporu da na najbolji mogući način odgovori trenutnim potrebama društva u ovoj privrednoj grani, obezbeđujući pri tome najviše standarde.

Ovaj studijski program podržavajući koncept evropskog sistema visokog obrazovanja zasnovanog na Bolonjskoj deklaraciji, studije čini efikasnijim kroz ostvarenje osnovnog cilja, a to je :

 • poboljšanje i osavremenjavanje nastavnog procesa
 • skraćenje vremena trajanja studija
 • uvođenje sistema izbornih predmeta kroz koje se ostvaruje fleksibilna organizacija studija po želji svakog studenta (prilagođavanje programskog sadržaja studija afinitetima studenta, ali uz zadržavanje obima stručnih znanja, a koje osiguravaju programska jezgra studija)
 • uvođenje kredita
 • postepeni prelaz na aktivne oblike nastave i provere znanja
 • kontinualno usavršavanje i redovno godišnje inoviranje nastavnih planova i programa
 • permanentni rad na osavremenjavanju udžbenika i nastavnih sredstava
 • visoki stepen vertikalne i horizontalne mobilnosti studenata

Kompetencije diplomiranih studenata

Studijski program građevinarstava, o kojem je ovde reč, prvenstveno je usmeren na sticanje stručnih znanja iz građevinske struke, ali istovremeno ne zanemarujući naučne temelje građevinske struke. Posebna pažnja je posvećena optimalnoj ravnoteži između stručnih znanja i naučnih temelja struke. Savladavanjem ovog studijskog programa student stiče osnovne kompetencije za učešće u projektovanju i dimenzionisanju građevina, te stručna i tehnološka znanja u građenju raznih građevinskih objekata i poznavanje međunarodnih i nacionalnih standarda i propisa iz oblasti građevinskog inženjerstva, i bezbednosti i zdravlja na radu.

Studenti koji su završili ovaj studijski program kompetentni su da rešavaju realne probleme iz prakse kao i da nastave školovanje ukoliko se za to opredele. Kompetencije uključuju, pre svega, razvoj sposobnosti kritičnog mišljenja, sposobnosti analize problema, sinteze rešenja, predviđanje ponašanja odabranog rešenja sa jasnom predstavom šta su dobre a šta loše strane odabranog rešenja. Studenti ovog nivoa studija poseduju kompetenciju za primenu znanja u praksi i praćenje i primenu novina u struci, osposobljeni su da projektuju, organizuju, planiraju i rukovode građenjem jednostavnijih objekata.

Po završetku programa osnovnih strukovnih studija Građevinsko inženjeratvo opšti smer, student stiče opšte stručne i lične sposobnosti za:

 • prepoznavanje, opisivanje i rešavanje inženjerskih problema
 • primenjivanje fundamentalnih znanja za rešavanje praktičnih problema u građevinarstvu
 • korišćenje uobičajenih računarskih alata za izradu dokumenata, prezentacija, sprovođenje proračuna i simulacija
 • razmenjivanje informacija, ideja, problema i rešenja sa osobama u struci i van struke
 • sarađivanje u timskom stručnom radu
 • prilagođavati se promenama u tehnologiji i metodama rada
 • prepoznati interakciju između projektovanja, građenja, marketinga i korisnika
 • nastavak obrazovanja na specijalističkim strukovnim studijama iz oblasti građevinarstva ili drugih srodnih oblasti

 

Po završetku studija student stiče sledeće kompetencije specifične za oblast Građevinarstva:

 • izvođenje građevinskih radova na svim vrstama građevinskih objekata manjeg kapaciteta (objekata visokogradnje i pratećih objekata, hidrotehničkih objekata i hidrotehničke infrastrukture manjeg kapaciteta, izvođenje objekata infrastrukture u oblasti vangradskih puteva i gradskih saobraćajnica)
 • izvođenje zanatskih i završnih radova na većim objektima
 • projektovanje organizacije i tehnologije građenja, vršenje analize cena građenja i obavljanje kontrole izvršenih radova
 • učestvovanje u projektovanju i razradi tehnoloških procesa proizvodnje građevinskih materijala, pripremi i sprovođenju eksperimenata i analizirnju i interpretiranju rezultata
 • upravljanje manjim i srednjim građevinskim preduzećima
 • dimenzionisanje manjih i srednjih građevinskih konstrukcija ( beton, drvo, metal ) na statička opterećenja
 • učestvovanje kao saradnik u projektovanju građevinskih objekata
 • učestvovati u građenju, nadzoru i održavanju većih građevinskih objekata
 • primena stečenih znanja i navika u svom daljem stručnom obrazovanju
 • primena računskih modela za rešavanje inženjerskih problema u građevinarstvu
 • sagledavanje principa za ocenu uticaja građevinskih objekata na životnu sredinu

 

Iz ovih razloga se procenjuje da će studenti, koji uspešno završe ove studije, biti traženi u građevinskoj privredi i da neće imati problema pri zapošljavanju.