Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

LABORATORIJA ZA FIZIKU

U nastavi fizike upoznaju se fizičke pojave, zakoni, fizičke veličine, principi, teorije itd.

O stepenu razumevanja gradiva koje se izučava i nivou usvojenosti može se suditi na osnovu umenja studenata da ta znanja primenjuju u procesu rešavanja računskih i eksperimentalnih zadataka. Postupci primene znanja odnosno umenja u vršenju eksperimentalnog rada treba da se posebno uvežbavaju i na taj način stiču.
Namena laboratorije za fiziku je da studentima omogući razvijanje i usavršavanje umenja laboratorijskog rada. Studenti se uče da rade samostalno i kao deo grupe. Uz prethodnu pripremu studenti u okviru svoje grupe vrše merenja i proračunavaju veličine iz talasne i geometrijske optike, proveravaju gasne zakone, određuju veličine iz fizike fluida, uče se grafičkom prikazivanju rezultata merenja i njihovom pravilnom tumačenju.