Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

Stečeni stručni naziv po diplomiranju:

Strukovni master inženjer građevinarstva

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za profesiju Strukovnog master inženjera građevinarsva, u skladu sa potrebama društva, trenutnim i budućim potrebama tržišta rada na području Republike Srbije i inostranstva.

Ovaj studijski program edukuje stručnjake koji će posedovati posebne kompetencije i produbljena stručna znanja za rad na poslovima Građevinskog inženjerstva, za rešavanje posebnih problema iz prakse, odgovorno vođenje izgradnje, organizacije, tehnologije, nadzora, inspekcijskih poslova i drugih poslova u vezi projekata iz oblasti Građevinsko inženjersvo.

Studijski program MSS Građevinsko inženjersvo je koncipiran tako da obezbeđuje sticanje posebnih stručnih kompetencija koje su društveno opravdane i korisne.

Ovaj studijski program ima direktnu društvenu svrhu da obrazuju kadrove za istoimenu veliku privrednu granu, čija je uloga u ukupnom razvoju društva od presudne važnosti. U Srbiji je u toku projektovanje i realizacija više velikih infrastrukturnih projekata, a u narednom periodu očekuje se dalje intenziviranje aktivnosti u ovoj oblasti. Iz tog razloga, evidentna je potreba za strukovnim master inženjerima građevinarstva, koji treba da se uključe u rad u ovoj privrednoj grani, a time i za njihovim adekvatnim obrazovanjem.

Program obezbeđuje širok spektar kompetencija u domenu izvođenja svih vrsta različitih građevinskih objekata koji mogu spadati i u najsloženije konstrukcije koje se izvode u našoj zemlji i inostranstvu. Realizacijom ovako koncipiranog studijskog programa se školuju master strukovni inženjeri građevinarstva koji poseduju kompetentnost u evropskim i svetskim okvirima. Respektan je podatak da Užice, u zapadnoj Srbiji, već 30 godina predstavlja centar obrazovanja kadrova u građevinarstvu. Zbog intenzivne aktivnosti na području planiranja, projektovanja i građenja (saobraćajnica, infrastrukturnih objekata, stambenih objekata i sl. ) velika je potreba za visoko obrazovanim stručnjacima građevinske struke.

Svrha studijskog programa master strukovnih studija MSS Građevinsko inženjersvo, je obrazovanje studenata iz oblasti Građevinskog inženjersva na nivou strukovnih master studija, koje obezbeđuje produbljivanje znanja u sledećim oblastima: konstruktivni sistemi u savremenoj gradnji, betonske konstrukcije, metalne konstrukcije, stambene i društvene zgrade, objekti niskogradnje, organizacija i tehnologija građenja, zaštita građevinskih objekata od požara, bezbednost u izgradnji i korišćenju građevinskih objekata, kao i u oblastima energetske samoodrživosti zgrada, zaštite i revitalizacije graditeljskog nasleđa, ergonomije prostora i opreme, upravljanja održivim razvojem, uz znanja u oblastima informatičkih metoda istraživačkog rada i poslovnog engleskog jezika.

Obrazovanje se izvodi u formi teorijske nastave, praktičnih vežbi i stručne prakse. Plan i program je prilagođen dvogodišnjim studijama sa jednosemestralnim ispitima.

Posebno treba naglasiti zastupljenost stručne prakse i primenjenog istraživačkog rada, zbog važnosti ovih predmeta za praktični deo obrazovanja i lakše uključivanje u proces proizvodnje. Studije se završavaju izradom i odbranom master rada, nakon čega diplomirani studenti stiču zvanje strukovni master inženjer građevinarstva.

Studije na ovom studijskom programu omogućavaju budućim stručnjacima brzo uključivanje u proizvodnju i rešavanje mnogih problema vezanih za gradnju objekata visokogradnje, konstrukcija i niskogradnje, a isto tako, omogućavaju i saradnju u projektovanju raznih građevinskih objekata.

Ciljevi studijskog programa

Studijski program Master strukovnih studija Građevinsko inženjerstvo ima jasno definisane ciljeve čiji je konačni ishod : obrazovanje Master strukovnih inženjera građevinarstva, koji će posedovati posebne kompetencije i produbljena stručna znanja za rešavanje posebnih problema iz građevinske prakse i biti osposobljeni za rad na složenim i odgovornim poslovima Građevinskog inženjerstva (izvođenje izgradnje složenih objekata, organizovanje građenja i tehnnologije, vođenje poslova nadzora, inspekcijskih poslova i drugih poslova u vezi projekata iz oblasti Građevinsko inženjersvo). Ciljevi ovog studijskog programa su zasnovani na bazi iskustava, savremenih inovacija i visoko specijalizovanih stručnih znanja u oblasti građevinskog inženjerstva, koja se izučavaju na sličnim visokoobrazovnim institucijama u zemlji i svetu.

Osnovni cilj Master strukovnih studija Građevinsko inženjerstvo jeste sticanje produbljenih i posebno specijalizovanih stručnih znanja i kompetencija i sticanje veština u skladu sa savremenim naučnim i stručnim dostignućima u oblasti građevinarstva:

 • Osposobljavanje studenata za uključivanje u rad na projektima iz oblasti građevinskog inženjersva;
 • Sticanje stručnih znanja iz teorije i prakse građevinskog inženjerstva, koja se odnose na teorije, principe, procese kao i stručnih znanja i veština potrebnih za rad u praksi;
 • Osposobljavanje za celovito razmatranje i rešavanje složenih problema, na inovativan način, sposobnost kritičkog mišljenja i razumevanja, kao i primenu rešenja koja doprinose razvoju procesa rada;
 • Ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za uspešno obavljanje poslova iz oblasti građevinskog inženjerstva;
 • Sticanje produbljenih stručnih znanja i kompetencija posebno iz onih oblasti koje se odnose na :
  • Izgradnju armirano betonskih konstrukcija, metalnih konstrukcija, konstruktivnih sistema u savremenoj gradnji;
  • Izgradnju duštvenih i stambenih zgrada, energetski samoodrživih zgrada;
  • Izgradnju objekata niskogradnje;
  • Posebne probleme organizacije i tehnologije građenja;
  • Zaštitu građevinskih objekata od požara, bezbednost u izgradnji i korišćenju građevinskih objekata;
  • Zaštitu i revitalizaciju graditeljskog nasleđa, ergonomiju prostora i opreme, upravljanja održivim razvojem, kao i na informatičku metodologiju istraživačkog rada.
 • Razvijanje kreativnih sposobnosti, sposobnosti profesionalnog komuniciranja, kao komuniciranja sa članovima interdisciplinarnih timova;
 • Osposobljenost za obavljanje profesionalnih zadataka i rešavanje stručnih problema poštujući odgovarajuće etičke norme;
 • Pripremljenost za nastavak stručnog usavršavanja;
 • Sticanje odgovarajućih znanja koja će omogućiti mobilnost studenata u nacionalnom i međunarodnom miljeu.

Kompetencije diplomiranih studenata

Studenti koji završe master strukovne studije MSS Građevinsko inženjerstvo, posedovaće opšte kompetencije koje se odnose na:

 1. sposobnost analize i sinteze i predviđanja rešenja i posledica,
 2. sposobnost planiranja i organizovanja,
 3. sposobnost rešavanja problema,
 4. sposobnost primene znanja u praksi,
 5. sposobnost samostalnog i timskog rada, veštine upravljanja,
 6. sposobnost fleksibilnog prilagođavanja novim situacijama, razvoja kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa,
 7. sposobnost efektivne komunikacije na nacionalnom i međunarodnom nivou, sistemskog pristupa upravljanju rizicima,
 8. ovladavanja metodima, postupcima i procesima istraživanja,
 9. razvoja kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa,
 10. razvoja komunikacionih sposobnosti i spretnosti, kao i saradnje sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem,
 11. profesionalne etičnosti