Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

SEMINARSKI RAD

Seminarski rad predstavlja vrstu akademskog rada, čija je izrada propisana nastavnim programom, u okviru obrazovnog procesa. Izrada seminarskog rada predstavlja jedno od prvih iskustava u pisanju stručnih radova, gde nije potrebno izvorno istraživanje i ne mora sadržati nova, originalna naučna saznanja i rezultate. Pisanje ovog rada je vežba za predstojeću izradu složenijih, obimnijih i ozbiljnijih radova (završni, specijalistički, naučni rad, itd.).

Seminarski rad predstavlja samostalnu stručnu obradu odabrane teme.

Tema seminarskog rada može biti obrađena sa teorijskog aspekta i/ili kao primer iz prakse sa osvrtom na teorijsku osnovu.

Na ovaj način studentu se pruža mogućnost da:

• prikupi, obradi, struktuira i prezentira saznanja iz literature relevantne za temu njegovog rada i/ili

• da primeni znanje, stečeno na predavanjima kao i na osnovu literature, na određeni konkretni problem ili primer,

• za teorijske prikaze i/ili odabrane praktične primere i probleme, izvede određena zaključna razmatranja.