Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I SISTEMI

Stečeni stručni naziv po diplomiranju:

Strukovni master inženjer informacionih tehnologija i sistema

Svrha studijskog programa

Master strukovne studije MSS Informacione tehnologije i sistemi (Zajednički studijski program Akademije Zapadna Srbija, Odsek Užice i Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu).

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za prepoznatljive i jasne profesije i zanimanja. Studijski program obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne. Osnovna svrha zajedničkog studijskog programa master strukovnih studija MSS Informacione tehnologije i sistemi, je ostvarivanje kvalitetnog obrazovanja studenata za uspešno obavljanje poslova koji obuhvataju praktičnu primenu savremenih informacionih tehnologija.

Imajući u vidu značaj primene informacionih tehnologija u savremenoj globalnoj ekonomiji, kao i rastuću potrebu za kadrovima iz oblasti informacionih tehnologija, svrha ovog studijskog programa je i da zadovolji potrebe šire društvene zajednice, jer se stiču kompetencije koje su društveno opravdane i korisne.

Skup znanja i veština koje student stiče završavanjem ovakvih studijskog programa je u svetu uobičajeno pokriven nazivom Strukovni master inženjer informacionih tehnologija i sistema.

Detalji vezani za akademske načine sticanja navedenih znanja i veština mogu se naći u dokumentu Information Technology 2008, Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Technology, Association for Computing Machinery (ACM) and IEEE Computer Society.

Ključne naučne discipline obuhvaćene studijskim programom ZSP IT omogućavaju svršenim studentima bavljenje poslovima iz širokog spektra informacionih tehnologija: sistema za upravljanje bazama podataka, računarstva i automatike, optimizacije procesa, Internet stvari, istraživanja podataka na WEB-u, nauke o podacima, mašinskog učenja, proizvodnih informacionih sistema, WEB programiranja, kao i aktuelnih, izabranih poglavlja iz IT.

Svrha studijskog programa ZSP ITiS ide u korak sa ciljevima i trendovima u IT sektoru. Prema podacima Privredne komore Srbije: http://www.pks.rs, informacione tehnologije, zajedno sa obrazovanjem i razvojem, u poslednjih nekoliko godina, prepoznate su od strane države kao značajan segment za razvoj društva i srpske ekonomije. Sam pogled na sektor se deli na tri dela: prvi deo je vrednost srpskog tržišta informaciono komunikacionih tehnologija i poslovno okruženje, drugi deo se odnosi na izvoz informaciono komunikacionih usluga a treći deo na potreban okvir za razvoj startup kompanija. Informatičko tržište Srbije karakteriše brz rast: u periodu od 2001-2008. preko 15%, od 2008-2010. IT tržište izgubilo četvrtinu vrednosti, od 2010-2015.godine, prosečna stopa rasta iznosila je 12%, što zahteva permanentno povećanje kadrova u ovom sektoru.

Može se zaključiti da ovaj studijski program ZSP ITiS pruža idealnu kombinaciju praktičnih znanja i veština potrebnih za adekvatno funkcionisanje programske i računarske infrastrukture, kao i da odgovara potrebama srpske privrede, počev od malih poslovnih sistema, pa sve do velikih sistema i koropracija.

Dalja specijalizacija zavisi od odabranih izbornih predmeta. Student ima mogućnost da bira između predmeta dobro koncipiranih u pet izbornih blokova. U prvoj godini studija koncipirana su tri izborna bloka. U prvom bloku postoji mogućnost izbora između upravljanja projektima ili poslovne psihologije, u drugom između optimizacije procesa i Internet stvari , a u trećem između poslovnog engleskog i istraživanja podataka na WEB-u. U drugoj godini studija koncipirana su još dva izuzetno stručna izborna bloka: projektovanja i primene softvera u pametnim mrežama ili informacionih i komunikacioni sistema, odnosno između robotike i automatizacije u industrijskim sistemima ili projektovanja složenih softverskih sistema.

Uspešnost u školovanju master strukovnog inženjera informacionih tehnologija, ogleda se u njihovoj sposobnosti za integraciju nabrojanih predmetnih disciplina, kao i integraciju teorije i prakse u rešavanju konkretnih problema. Kroz samostalan istraživački rad i izradu master rada (čiju oblast, temu i mentora bira kandidat – od predmeta predviđenog programom za koji se student opredelio), a koji se javno brani, studentima se pruža mogućnost da stečena znanja primene na rešavanje konkretnog problema.

Realizacijom ovako koncipiranog studijskog programa školuju se Master strukovni inženjeri, koji poseduju kompetentnost u evropskim i svetskim okvirima.

Ciljevi studijskog programa

Osnovni cilj zajedničkog studijskog programa MSS Informacione tehnologije i sistemi, je sticanje znanja i veština potrebnih za profesionalnu primenu informacionih znanja, tehnologija i softverskih alata u domenima: Web programiranja, aktuelnih Internet tehnologija (IoT), mašinskog učenja (Machine Learning), istraživanja podataka na Web-u (Data mining-a), nauke o podacima (Data Science), robotike i automatike, sistema za upravljanje bazama podataka, optimizacije procesa, u domenima razvoja složenih softverskih sistema, softvera u pametnim mrežama kao i u profesionalnoj primeni znanja iz odabranih ITiS poglavlja.

Ciljevi master akademskih studija usklađeni su sa savremenim razvojem informacionih tehnologija i partnera u realizaciji zajedničkog studijskog programa. Bitni ciljevi su definisani polazeći od stečenih iskustava kako kod nas tako i u savremenom svetu.

Podciljevi osnovnog cilja su:

 • Osposobljavanje studenata da budu u stanju da predvide i prate promene u IT oblasti, kao i da procene prednosti novih tehnologija.
 • Osposobljavanje studenata da vladaju odgovarajućom akademskom i istraživačkom metodologijom razvoja aplikativnih rešenja u ITiS domenu, kao i proširivanje njihovih znanja iz diskretne matematike i teorije algoritama.
 • Osoposobljavanje studenata da analitički i kritički pristupaju rešavanju složenijih problema iz oblasti primenjenih IT, da timski razvijaju informatička rešenja kao i da upravljaju IT projektima.
 • Obučavanje studenata da aktivno primenjuju znanja iz domena računarskog upravljanja, automatike, robotike, industrijske automatizacije i optimizacije procesa i sistema.
 • Osposobljavanje studenata da aktivno razvijaju Web programska rešenja i da projektuju elemente bazirane na modernim Web konceptima (IoT , Web mining).
 • Osposobljavanje studenata da primenjuju paradigme Data Science-a, kao i nadgledanog (supervised) i nenadgledanog (unsupervised) mašinskog učenja.
 • Osposobljavanje studenata da razvijaju rešenja u oblasti baza podataka, proizvodnih IS kao i složenih IS u pametnim mrežama.
 • Sticanje jezičkih veština visokog nivoa u domenu informacionih tehnologija (engleski jezik).
 • Postizanje visokog nivoa informatičkih znanja, koji će master strukovnim inženjerima informacionih tehnologija i sistema omogućiti da razvijaju ličnu karijeru i da se kontinualno profesionalno usavršavajuu u ITiS oblasti prateći savremene ITiS trendove.

Ciljevi studijskog programa ITiS izvedeni su prema nalazima zajedničkih radnih grupa američkih profesionalnih udruženja Association for Computing Machinery (ACM) and IEEE Computer Society, a koja se nalaze u dokumentima: Information Technology 2008, Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Technology, Information Systems (IS) 2010 Curriculum Guidelines i Computer Science(CS) Curricula 2013.

Ciljevi studijskog programa MSS Informacione tehnologije i sitemi, su u skladu sa misijom i ciljevima visokoškolske ustanove na kojoj se program izvodi, te je dosledan u primeni evropskih i svetskih standarda u cilju organizacije visoko kvalitetnih studija.

Ciljevi studijskog programa usmereni su ka sticanju stručnih veština, razvoju kreativnih sposobnosti i postizanju stručnosti u oblasti informacionih tehnologija i sistema, saglasni su sa zahtevima vremena kao i sa zahtevima tržišta rada.

Navedeni ciljevi su garancija da postoji realna usklađenost master akademskih studija sa ciljevima, zahtevima, zadacima i nastojanjima Akademije Zapadna SrbijaFTN Novi Sad.

Kompetencije diplomiranih studenata

Master strukovne studije MSS Informacione tehnologije i sistemi (Zajednički studijski program Akademije Zapadna Srbija, Odsek Užice i Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu). Savladavanjem master strukovnih studija MSS Informacione tehnologije i sistemi, studenti stiču opšte i predmetno – specifične sposobnosti, neophodne za kvalitetno obavljanje poslova master inženjera informacionih tehnologija i sistemi.

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 1. da vlada odgovarajućom akademskom i istraživačkom metodologijom razvoja aplikativnih rešenja u IT domenu;
 2. da analitički i kritički pristupa rešavanju složenijih problema iz oblasti primenjenih IT;
 3. da predviđa i prati promene u IT oblasti, kao i da kvalitetno i blagovremeno procenjuje prednosti novih IT tehnologija i pradigmi;
 4. da timski (kroz odnegovane radne i komunikacione sposobnosti i veštine) razvija informatička rešenja;
 5. da upravlja IT projektima;
 6. da projektuje, razvija i programira, implementira i verifikuje aplikacije za probleme u korisničkom domenu;
 7. da kvalitetno dokumentuje i prezentira rezultata rada;
 8. poštuje i pravilno primenjuje odrednice poslovne etike i da pravilno validira socijalne i pravne aspekte primene računara u IT-u;
 9. da kontinuirano prati IT novine i da se kontinulano obrazuje i usavršava oblasti informacionih tehnologija (LLL).

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 1. kompetencije adekvatne primene znanja iz diskretne matematike i teorije algoritama u razvoju novih softverskih rešenja;
 2. kompetencije iz domena računarskog upravljanja, automatike, robotike, industrijske automatizacije;
 3. kompetencije u profesionalnoj primeni optimizacionih heuristka i algoritma u optimizaciji modela, procesa i sistema;
 4. kompetencije u razvoju Web programskih rešenja (Web programming);
 5. kompetencije u razvoju softverskih rešenja u domenu modernih Web koncepata (IoT , Web mining);
 6. kompetencije u razvoju oblasti nauke o podacima (Data Science);
 7. kompetencije u domenu primene paradigmi nadgledanog (supervised) i nenadgledanog (unsupervised) mašinskog učenja (Machine Learning);
 8. kompetencije u razvoju IT informacionih sistema i baza podataka, kao i proizvodnih IS i složenih IS u pametnim mrežama;
 9. visok nivo jezičkih komentencija u domenu IT-a;
 10. kompetencije u specifičnim domenskim znanjima potrebnim za razumevanje korisničkih zahteva u oblasti IT i razvoja IT rešenja;
 11. kompetencije u primeni aktuelnih Web orijentisanih softverskih alata za razvoj aplikacija.

Ishod pohađanja studijskog programa master strukovnih studija MSS Informacione tehnologije i sistemi, jeste edukacija master inženjera informacionih tehnologija u smislu nadgradnje postojećih, novih znanja, a sve u cilju formiranja što boljih kadrova sa poznavanjem internet tehnologija i digitalnog menadžmenta. Cilj je da se putem izučavanja nastavnih predmeta, a naročito prilikom izrade završnog rada, studenti osposobe da postanu odgovorni, spremni i sposobni da profesionalno pristupe svakom zadatku.