Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA

Stečeni stručni naziv po diplomiranju:

Strukovni inženjer unutrašnje arhitekture

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za profesiju strukovnog inženjera unutrašnje arhitekture, u skladu sa potrebama društva, trenutnim i budućim potrebama tržišta rada na području Republike Srbije i inostranstva.

U našoj zemlji razvijena je drvoprerađivačka industrija i proizvodnja nameštaja, uspešno radi veći broj preduzeća koja se bave opremanjem enterijera, a razvojem privrednih grana kao što je turizam, raste i potreba za stručnim, znalačkim, oblikovanjem i uređenjem unutrašnjih prostora različite namene.

Ovaj studijski program treba da edukuje stručnjake koji će posedovati stručna znanja koja će koristiti u praksi. Sistem edukacije budućih strukovnih inženjera u savremenim društvenim okvirima treba da bude takav da omogući sistematsko i efikasno, usvajanje potrebnih znanja i veština, kao i mogućnosti njihove primene za potrebe odgovarajućih poslovnih potreba.

Studijski program OSS Unutrašnja arhitektura je koncipiran tako da obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane i korisne. VPTŠ strukovnih studija Užice je definisala osnovne zadatke i ciljeve radi obrazovanja visokokompetentnih kadrova iz tehničko-tehnološkog polja, i ovaj studijski program je u potpunosti usklađen sa osnovnim zadacima i ciljevima ove visokoškolske ustanove.

Upoređivanjem drugih akreditovanih studijskih programa u zemlji i inostranstvu koji se bave oblašću unutrašnje arhitekture sagledane su potrebe za osnivanjem ovog studijskog programa u kojem je strukovna škola koja realizuje ovaj program nalazi svoj interes, doprinosi razvoju visokog obrazovanja unutar regiona, i razvija saradnju sa privredom i privrednim subjektima Srbije.

U okviru studija studenti stiču teorijska i praktična znanja i veštine neophodne za planiranje, projektovanje i izvođenje modernog i stilskog, stambenog i javnog enterijera različitih namena. Nastavnim planom i programom predviđeno je obrazovanje strukovnih inženjera unutrašnje arhitekture koji će svojim stručnim znanjem i operativnim sposobnostima odmah po završetku studija moći da se uključe u proces rada na nivou saradnika u projektantskim i izvođačkim timovima ili samostalno, na osmišljavanju i izradi enterijerskih projekata i u koordinaciji i nadzoru prilikom izvođenja i održavanja enterijera.

Posebno treba naglasiti zastupljenost stručne prakse, zbog važnosti predmeta za praktični deo obrazovanja i lakše uključivanje u proces proizvodnje. Savlađivanjem predmeta nastavnog plana i programa, uspešno obavljenom stručnom praksom i odbranom završnog rada, strukovni inženjeri su osposobljeni za uspešno delovanje u svojoj struci u privredi i drugim delatnostima.

Ovaj studijski program teži razvoju kritičkog mišljenja i pružanju sadržajnog interdisciplinarnog obrazovanja.

Ishod ovakvog pristupa edukaciji jeste formiranje samostalnih, stručnih i savremenih kadrova osposobljenih za rad u praksi, tako i za dalje opredeljivanje za upis na više nivoe studija iz odgovarajuće oblasti. Strukovni inženjer unutrašnje arhitekture osposobljen je i za timski rad i komunikaciju i sa stručnjacima iz drugih oblasti.

Ciljevi studijskog programa

Ciljevi studijskog programa uključuju postizanje kompetencija i stručnih veština, kao i metode za njihovo sticanje. Ciljevi takođe uključuju razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje profesije.

Ciljevi studijskog programa su u skladu sa osnovnim zadacima i ciljevima visokoškolske ustanove na kojoj se program izvodi.

Ciljevi realizacije studijskog programa su jasno i nedvosmisleno formulisani.

Opšti ciljevi na kojim je zasnovana koncepcija studijskog programa OSS Unutrašnja arhitektura su :

 • obrazovanje i profesionalno osposobljavanje arhitekte usmerenog profila, koji ima sposobnosti integralnog problemskog pristupa širem spektru poslova iz oblasti unutrašnje arhitekture i produbljenog delovanja u ovoj aktuelnoj oblasti prakse
 • sticanje znanja iz oblasti arhitekture unutrašnjeg prostora i komplementarnih delatnosti

Posebni ciljevi uzeti u obzir prilikom struktiranja studijskog programa su:

 • razvijanje kompetencija za obavljanje poslova različitog stepena složenosti u planiranju, projektovanju, izvođenju i održavanju enterijera različite namene i veličine
 • razvijanje kompetencija za obavljanje poslova različitog stepena složenosti u rekonstrukciji i adaptaciji enterijera različite namene i veličine
 • upoznavanje sa osnovnim elementima materijalizacije objekata visokogradnje, konstruktivnim sklopovima, elementima zgrade i njihovim odnosima i zakonitostima, o materijalima i načinima i tehnologijom gradnje i drugim faktorima sa kojima će se susretati u procesu projektovanja i izvođenja enterijera
 • upoznavanje sa instalacijama u zgradama: vodovodnim, kanalizacionim, električnim i termotehničkim
 • upoznavanje sa osnovnim elementima arhitektonskog crtanja i obeležavanja, stručnom terminologijom i sadržajem projektne dokumentacije
 • razvoj sposobnosti rešaanja optimalne funkcionalne organizacije enterijera uz odgovarajući izbor materijala i opreme
 • upoznavanje sa osnovnim principima i metodama kojima se ostvaruje jedinstvo estetskog i funkcionalnog u enterijeru
 • sticanje sposobnosti izrade projektne dokumentacije (grafičke, tekstualne priloge i specifikaciju) na nivou idejnog i glavnog projekta enterijera kroz primenu važećih standarda i normativa
 • upoznavanje sa istorijskim razvojem, karakteristikama i najznačajnijim ostvarenjima istorijskih stilova u arhitekturi, enterijeru i nameštaju i razvijanje sposobnosti korišćenja elemenata ovih stilova u izvornom obliku ili kao inspiraciju kroz kombinovanje elemenata različitih stilova u skladnu i funkcionalnu celinu u savremenim enterijerima
 • upoznavanje sa osnovim pojmovima i pristupima u izučavanju likovne forme kao materijalnog vida ispoljavanja likovnih ideja i sadržaja
 • razvoj sposobnosti promišljanja, estetske percepcije i estetskog procenjivanja, kao i kreativnog mišljenja i izražavanja, kroz procese artikulacije ideja i sadržaja i njihove realizacije u materijalu
 • osposobljavanje za prepoznavanje objektivnih umetničkih vrednosti i razvijanje vizuelnog mišljenja kroz kreativan i praktičan rad
 • osposobljenost za samostalnost u mišljenju i radu i razvoj sistematičnosti i profesionalne odgovornosti

Operativni ciljevi osnovnih strukovnih studija unutrašnje arhitekture su:

 • Osposobljavanje studenata za razumevanje, prepoznavanje i stvaranje stručnih dela u oblasti arhitekture unutrašnjih prostora
 • Sticanje znanja o različitim teorijskim postavkama i metodama arhitektonskog projektovanja unutrašnje arhitekture (enterijera)
 • Sticanje profesionalnih veština radi mogućnosti konkurisanja na tržištu rada za dobijanje licence samostalnog projektanta u oblasti unutrašnje arhitekture (enterijera)
 • Sticanje prava na nastavak obrazovanja na specijalističkim i master studijama iz oblasti arhitekture ili drugih srodnih oblasti u zemlji i inostranstvu

Ovako koncipiran studijski program pruža studentima mogućnost izbora različitih vidova zaposlenja u projektantskim biroima, u različitim proizvodnim preduzećima vezanim za uređenje i opremanje unutrašnjeg prostora (npr. projektovanje, proizvodnja i prodaja nameštaja, podova, plafona, kuhinjske i kupatilske opreme, rasvete, metalne galanterije i sl.), negovanje starih zanata vezanih za opremanje i uređenje unutrašnjih prostora (kovano gvožđe, keramika, ručna obrada drveta, zidno slikarstvo i sl), u preduzećima koja se bave izvođenjem radova u enterijeru, njegovim održavanjem tokom eksploatacije kao i različitim poslovima vezanim za adaptacije i rekonstrukcije unutrašnjeg prostora.

Kompetencije diplomiranih studenata

Student stiče sledeću osposobljenost i kompentencije:

Opšte kompetencije:

  planiranje i projektovanje
 • nadzor i koordinaciju prilikom izvođenja i održavanja enterijera različite veličine i namene, adaptacije i rekonstrukcije postojećih enterijera
 • razumevanje, analizu i kreativno rešavanje aktuelnih problema u praksi kao i unapređenje znanja u oblasti arhitekture unutrašnjeg prostora

Predmetno – specifične kompetencije:

 • obavljanje poslova različitog stepena složenosti u planiranju, projektovanju, izvođenju i održavanju enterijera različite namene i veličine
 • obavljanje poslova različitog stepena složenosti u rekonstrukciji i adaptaciji enterijera različite namene i veličine
 • rešavanje optimalne funkcionalne organizacije enterijera uz odgovarajući izbor materijala i opreme i postizanje jedinstva estetskog i funkcionalnog u enterijeru
 • sposobnost izrade projektne dokumentacije (grafički deo, tekstualni prilozi i specifikacija opreme) na nivou idejnog, proširenog idejnog i glavnog projekta enterijera kroz primenu važećih standarda i normativa
 • sposobnost artikulacije likovnih ideja i sadržaja i njihove realizacije u materijalu
 • sposobnost za prepoznavanje objektivnih umetničkih vrednosti
 • poznavanje i mogućnost korišćenja različitih materijala u procesu arhitektonskog definisanja prostora i oblika u enterijeru
 • razumevanje i kreativan pristup u rešavanju aktuelnih problema u praksi
 • razumevanje svrhe i smisla ostvarivanja ekološki odgovornog dizajna i zaštite, rehabilitacije i unapređenja okruženja
 • razumevanje likovne umetnosti u funkciji kvaliteta arhitektonskih rešenja
 • profesionalna odgovornost i osposobljenost za timski rad
 • Nakon završetka studijskog programa student je osposobljen za obavljanje širokog spektra poslovnih aktivnosti iz domena planiranja, projektovanja, izvođenja, zatim adaptacije, rekonstrukcije i održavanja enterijera.