Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

Upis – Potrebno za prijavu na konkurs Master studije

Master strukovne studije

Prijava na propisanom obrascu

Overenu fotokopiju diplome ili uverenje o završenim osnovnim strukovnim studijama sa ostvarenih najmanje 180 ESPB bodova ili diplomu o završenim osnovnim studijama više škole u trajanju od 3 godine i ostvarilo najmanje 180 ESPB bodova, po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Izvod iz knjige rođenih.