Trg Svetog Save 34, 31000 Užice, Srbija; PIB 111925736; ŽR 840-2114666-27
031/513-385, 512-013
skola@vpts.edu.rs

UPIS, Master studije

Zašto studirati na Akademiji u Užicu?

Državna škola

√ Studiranje na budžetu

√ Praktična znanja

√ 5 studijskih programa na master studijama

√ Učešće na velikom broju Evropskih projekata koji podrazumevaju studentsku razmenu u inostranstvu

√ Dobro organizovan Studentski parlament (saradnja, druženje i učešće u rešavanju važnih pitanja vezanih za studiranje i nastavu)

Studijski programi: Informacije o studijskim programima možete pogledati u Informatoru ili klikom na željeni studijski program.

Master studije

modul: Računovodstvo, revizija i finansije
modul: Menadžment u turizmu
modul: Strategijski menadžment

Na master strukovni studijski program mogu se upisati kandidati koji su:

 • završili osnovne akademske ili strukovne studije i ostvarili najmanje 180 ESPB bodova, odnosno lica koja su završila osnovne studije više škole u najmanjem trajanju od tri godine po Zakonu koji je važio pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju;
 • pravo na upis imaju i kandidati studenti i diplomci specijalističkih strukovnih studija;
 • pravo na upis imaju i kandidati koji su završili akademske ili strukovne studije prvog ili započeli akademske ili strukovne studije drugog stepena na drugoj visokoškolskoj ustanovi u okviru odgovarajućih stručnih oblasti koje se izučavaju u Odsecima Akademije.

Sve dodatne informacije u vezi upisa studenata možete dobiti i kontaktiranjem putem popunjavanja upita koji je namenjen Studentskoj  službi ili Sekretarijatu Odseka.

Odgovore na najčešće postavljena pitanja o Upisu možete pogledati ovde.

Kandidati koji su završili osnovne strukovne studije, studenti i diplomci specijalističkih strukovnih studija koji su diplomu stekli na Odsecima Akademije ne polažu kvalifikacioni prijemni ispit. Pored ovih kandidata, kvalifikacioni prijemni ispit ne polažu ni kandidati koji su završili akademske ili strukovne studije prvog stepena ili započeli akademske ili strukovne studije drugog stepena u drugoj visokoškolskoj ustanovi iz oblasti koje se izučavaju na Akademiji i na koju kandidat konkuriše i lica kojima je prestao status studenta istog nivoa studija u Akademiji/Odseku.

Kandidati za upis koji ne poseduju prethodno stečene kompetencije za upis na studijski program, polažu kvalifikacioni prijemni ispit.

Na kvalifikacionom prijemnom ispitu proveravaju se znanja, sklonosti i sposobnosti koji odgovaraju prirodi studijskog programa.

Prijava kandidata za upis 16., 17., 18. i 19. septembra 2024. godine od 8 do 15 časova.

Prijavljivanje kandidata na konkurs obavlja se u prostorijama Odseka Užice.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose fotokopije sledećih dokumenata:

 • diplomu o završenim osnovnim akademskim ili strukovnim studijama sa ostvarenih najmanje 180 ESPB bodova, diplomu o završenim osnovnim studijama više škole u trajanju od 3 godine, po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju,
 • dokaz o uplati naknade za polaganje kvalifikacionog prijemnog ispita ili dokaz o uplati naknade za obradu zahteva,
 • izvod iz matične knjige rođenih.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA.

Za master strukovne studije, obezbeđeno je 6 mesta na budžetu Republike Srbije i 124 samofinansirajućih mesta (konkurs za upis na master studije).

Iznos školarine za studente koji plaćaju studije za sve studijske programe je prema važećem cenovniku za 2024/25. školsku godinu (cenovnik usluga).

Mesto na rang-listi, odnosno redosled za kandidate koji su položili kvalifikacioni prijemni ispit i kandidate koji nemaju obavezu polaganja kvalifikacionog prijemnog ispita, se utvrđuje na osnovu prosečne ocene na završenim osnovnim akademskim ili strukovnim studijama (zaokružene na dve decimale) i dužine studiranja, tako da prednost prilikom upisa imaju kandidati sa višom prosečnom ocenom na završenim osnovnim akademskim ili strukovnim studijama.

U slučaju da dva kandidata imaju istu prosečnu ocenu prednost ima kandidat koji je u kraćem roku završio osnovne akademske ili strukovne studije.

Objavljivanje privremene rang liste za sve studijske programe: 24. septembra 2024. godine.

Pravo prigovora na privremenu rang listu: do 27. septembra 2024. godine.

Objavljivanje konačne rang liste: 30. septembra 2024. godine.

Upis kandidata obavlja se u u prostorijama Odseka Užice u Studentskoj službi za Master strukovne studije

Za upis u I godinu Master strukovnih studija student mora priložiti sledeću dokumentaciju:

 • Overenu fotokopiju diplome (ukoliko to nije učinio prilikom konkurisanja za upis)
 • fotografije format 3,5 x 4,5 cm – 2 kom
 • Uplatnicu na iznos od 6.000,00 dinara na tekući račun: 840-2114666-27 (poziv na broj 05), svrha uplate: Naknada troškova upisa
 • uplatnicu u iznosu od 100,00 dinara za članarinu u Studenstkoj konferenciji Akademija strukovnih studija i Visokih škola (Odluka Studentske konferencije) na tekući račun akademije broj 840-2114666-27, poziv na broj 05, svrha uplate: Studentska članarina

Za samofinansirajuće studente – uplatnica za školarinu u iznosu i na način za koji se opredeli student prilikom upisa na tekući račun: 840-2114666-27 (poziv na broj 05), svrha uplate: Naknada za školarinu  (Iznosi i načini plaćanja školarine na koje se mogu kandidati opredeliti prilikom upisa, istaknuti su u Konkursu za upis u prvu godinu master strukovnih studija u šk. 2024/25. god. Sa svim kandidatima koji se upisuju na master strukovne studije zaključiće se ugovor o studiranju).

Napomena: indeks, upisni list šv-20 – 2 kom, ugovor o studiranju, uplatnicu za upisninu i školarinu dobijaju se prilikom upisa

Upis primljenih kandidata na master strukovnim studijama, 1. i 2. oktobra 2024. godine od 8 do 15 časova.

 

 

Pripadnik srpske nacionalne manjine iz susedne zemlje u šk. 2024/25. godini može upisati prvu godinu master strukovnih studija pod istim uslovima kao državljanin Republike Srbije u statusu studenta koji sam finansira svoje školovanje.

Susedne zemlje su Mađarska, Rumunija, Republika Bugarska, Republika Severna Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija, Republika Hrvatska i Crna Gora.

Prilikom podnošenja prijave i propisane dokumentacije za upis na master strukovne studije, kandidat podnosi i izjavu u pisanoj formi da je pripadnik srpske nacionalne manjine (model izjave uručuje se kandidatu prilikom predaje dokumenata u Studentskoj službi).

Informacije o Odseku Užice

Vrata našeg Odseka su otvorena za vaša pitanja i konsultacije u zgradi Odseka, Trg Svetog Save br. 34, Užice. Sve informacije o našem Odseku možete dobiti:

 • lično: u Studentskoj službi Odseka za master studije, kabinet 108
 • putem telefona: 031/525-802
 • putem e pošte: kontaktiraj nas